VOP Karta výhod

XLMX obchodní s.r.o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČO: 62497286, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173883

 

Všeobecné obchodní podmínky pro Kartu výhod:

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky vystavení a způsob

používání Karty výhod společnosti XLMX obchodní s.r.o. se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00

Praha 5, IČO: 62497286, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 173883 (dále také „Möbelix“) při realizaci nákupů v obchodní síti Möbelix.

Kartu výhod (dále také „Karta“) lze použít dle těchto VOP v síti všech prodejních společností

Möbelix na území celé ČR.

 

2. Vydání Karty

2.1. Kartu poskytne Möbelix na základě požádání zákazníka v některé ze svých prodejen, na

základě žádosti o vystavení této Karty na předvytištěném formuláři nebo bude zákazníkovi

zaslána poštou v případě registrace přes internetovou stránku www.moebelix.cz. Žádost

podaná v prodejně musí být řádně vyplněná a podepsaná a podaná v některé z prodejen

společností Möbelix. Kartu vystaví a bude spravovat Möbelix. Kartu vydává držitelovi vždy

příslušná filiálka Möbelix, resp. bude zaslána poštou na adresu uvedenou zákazníkem.

2.2. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba. Žadatelem – fyzickou osobou může být

i fyzická osoba – podnikatel, která vykonává podnikatelskou činnost na základě platného

povolení na výkon činnosti (živnostenský list, licence, koncese apod.).

2.3. Möbelix má právo žádost o vystavení Karty odmítnout, přičemž k jejímu odmítnutí nesmí

dojít z diskriminačních důvodů. Möbelix je oprávněný odmítnout vystavení Karty i v případě,

že držitelovi byla v minulosti tato Karta vystavená a z důvodu porušení podmínek její

používání ze strany Möbelix omezené nebo zakázané nebo Karta zrušená.

2.4. Držitelem Karty se rozumí osoba, jejíž jméno a příjmení, resp. obchodní název je

uvedený v žádosti o její vystavení (dále jen „Držitel Karty“).

 

3. Poskytování výhod

3.1. Za každých 250,- Kč nákupní hodnoty připíše Möbelix Držitelovi karty 1 bonusový bod.

Zúčtovacím obdobím je aktuální kalendářní rok (1.1.-31.12.), pričemž Držitelovi karty bude

informace o zúčtování zaslána nejpozději do konce února následujícího kalendářního roku.

V případě založení Karty v průběhu daného kalendářního roku počíná zúčtovací období

plynout dnem založení Karty a končí 31.12. daného kalendářního roku.

Zákazníci, kteří v zúčtovacím období dosáhnou minimální hranici 50 bodů, budou odměněni

následovně:

1) počet bodů k 31.12. 50 až 99 – zákazník dostane poukázku na nákup zboží v hodnotě

250,-Kč,

2) počet bodů k 31.12. 100 až 199 – zákazník dostane poukázku na nákup zboží

v hodnotě 500,-Kč,

3) počet bodů k 31.12. 200 a více – zákazník dostane poukázku na nákup zboží

v hodnotě 1.500,-Kč.

Platnost poukázek je limitovaná a je uvedená na poukázkách. Hodnota uvedená na

poukázkách se nevyplácí v hotovosti. Za nevyčerpanou hodnotu poukázky nebudou vráceny

peníze a její nevyčerpaná hodnota se nepřevádí do dalšího období. Při uplatnění poukázek je

zákazník povinen předložit i Kartu, k níž se poukázka vztahuje.

Podrobnější rozpis bodů nezasílá Möbelix jakou součást zúčtování, ale je možné ho zaslat

Držitelovi Karty na základě písemné žádosti. Počet bodů se vždy počítá za aktuální kalendářní

rok, nikoli kumulací předchozích kalendářních let. Möbelix má právo v případě podezření ze

XLMX obchodní s.r.o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČO: 62497286, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173883

zneužití Karty žádat Držitele Karty, aby předložil doklady o realizovaných nákupech.

Přeplacení bonusových bodů do peněžní formy je vyloučené.

3.2. Nárok na poskytnutí výhody uplatňuje Držitel Karty, přičemž je povinen Kartu předložit.

Möbelix může poskytované výhody kdykoli změnit, omezit, nahradit jinými nebo zcela zrušit.

Držitel Karty bude o takových změnách informován oznámením zvěřejněným na internetové

stránce Möbelix a v prodejnách Möbelix.

3.3 Pro započítání nákupu na Kartu musí být Karta předložena na pokladně před zahájením

pokladní operace (před naúčtováním výrobku). Zaměstnanci prodejny nejsou povinni

upozornit Držitele Karty, aby předložil Kartu před naúčtováním výrobku. V průběhu pokladní

operace ani po jejím ukončení není možné dodatečně přiznat hodnotu takto uskutečněného

nákupu ve prospěch Karty.

3.4. Použití Karty zároveň s jinými kartami pro kumulaci bonusů, slev nebo jiných

poskytovaných výhod vstahujících se k použití těchto karet je vyloučeno.

 

4. Další ustanovení

4.1.Karta je nepřenosná a je majetkem Möbelix, který může kdykoli požadovat její zpětné

navrácení. Möbelix má právo kdykoli zrušit platnost Karty, obzvláště v případech důvodného

podezření z falšování údajů, manipulace s evidencí nákupů nebo porušení podmínek čerpání

výhod vyplývajících z Karty, a nebo v případě jejího nahrazení jiným věrnostním programem

nebo v případě zrušení věrnostního programu bez náhrady.

4.2. Ztrátu a krádež Karty je Držitel Karty povinen bezodkladně oznámit v jakékoli prodejně

Möbelix na hlavních informacích. Na základě žádosti centrála Möbelix vystaví duplikát

Karty, který bude Držitelovi Karty zaslán poštou do 60 dnů od podání žádosti na poslední

známou adresu Držitele Karty.

4.3. Změnu adresy, jména a příjmení a dalších osobních údajů uvedených v žádosti

o vystavení Karty je Držitel Karty povinen uskutečnit v jakékoli prodejně Möbelix na

hlavních informacích, na jiným způsobem oznámenou změnu údajů není Möbelix povinen

přihlížet a za platnou se považuje poslední známá adresa Držitele Karty, uvedená v žádosti

o vydání Karty. Změnu Držitele Karty je možné vykonat na základě písemné žádosti, jejíž

přílohou je písemný souhlas původního Držitele Karty.

4.4. Držitel Karty může smluvní vztah s Möbelix kdykoli ukončit písemnou výpovědí

prodejně, kde byla karta založena. Držitel Karty je povinen Kartu při podání žádosti o zrušení

Karty odevzdat. Na základě této žádosti bude Karta zrušena do 60 dnů ode dne podání

žádosti. Případné nároky z Karty budou zúčtované ke dni podání žádosti o zrušení Karty.

4.5. Möbelix si ponechává právo na zkvalitnění nebo změny výhod poskytovaných

prostřednictvím Karty nebo s ní spojených, stejně jako možnost dočasného přerušení načítání

bonusových bodů na Kartu v případě okolností spočívajících ve vyšší moci nebo

z technických důvodů.

 

5. Zpracování osobních údajů

5.1. Držitel Karty užívaním Karty dobrovolně souhlasí s tím, aby všechny údaje, týkající se

jeho osoby a získané v souvislosti s vystavením, nakládáním a správou Karty, byly

společností Möbelix, zpracovány v souladě se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních

údajů, a to pro účel přímého marketingu, komunikace ohledně podmínek používání Karty,

včetně případných změn VOP a soutěží určených pro držitele Karty, poskytování výhod

držitelem Karty, obchodních, marketingových a reklamních aktivít společnosti Möbelix, a pro

evidenční a statistické účely společnosti Möbelix. Předmětem zpracování jsou osobní údaje

v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, jména

dětí a jejich datum narození.

XLMX obchodní s.r.o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČO: 62497286, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173883

5.2. Každý žadatel o vystavení Karty, který v žádosti o vydání Karty vyjádřil svůj souhlas se

zpracováním jeho osobních údajů, souhlasí s jejich poskytnutím a zpřístupněním i jiným

společnostem koncernu XXXLutz GmbH, do kterého Möbelix, patří resp. spoločnostem

pověřených koncernem XXXLutz GmbH na jejich další zpracování na dohodnutý účel.

5.3. Držitel Karty bere na vědomí, že svůj souhlas udělil na dobu neurčitou a může jej kdykoli

písemně odvolat. Doručením odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se ukončuje i

platnost Karty.

5.4. Držitel Karty má právo žádat od Möbelix vysvětlení nebo odstranění nedostatků

v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v případě, že zjistí nebo se domnívá, že

dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního

života a nebo v rozporu s právními předpisy.

5.5. Údaje o držitelích Karty zpracovává a využívá Möbelix a osoby jím pověřené v souladě

se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Žadatel svým podpisem na žádosti o vydání Karty uznává platnost těchto VOP. VOP jsou

umístěny v prodejnách Möbelix.

6.2. Möbelix má právo VOP kdykoli jednostranně změnit, případně zcela nahradit novými.

Vztah mezi Möbelix a Držitelem Karty se řídí vždy aktuálním zněním VOP, které jsou

zvěřejněny v každé prodejně Möbelix.

6.3. Změny a doplňky těchto VOP Möbelix vždy zveřejní v síti všech Möbelix prodejen na

území celé ČR a jejich písemný text bude volně dostupný na hlavních informacích

v prodejnách Möbelix.

6.4. Případy a situace neupravené těmito VOP se řídí platnými právními předpisy.

6.5. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 23.10.2017.

VOP platné od 01.01.2017