VOP Karta výhod

XLMX obchodní s.r.o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČO: 62497286, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173883


Všeobecné obchodní podmínky pro Kartu výhod:


1. Úvodní ustanovení


1.1.Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky vystavení a způsob
používání Karty výhod společnosti XLMX obchodní s.r.o. se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00
Praha 5, IČO: 62497286, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, oddíl C, vložka 173883 (dále také „Möbelix“) při realizaci nákupů v obchodní síti

Möbelix. Kartu výhod (dále také „Karta“) lze použít dle těchto VOP v síti všech prodejních

společností Möbelix na území celé ČR.


2. Vydání Karty


2.1. Kartu poskytne Möbelix na základě požádání zákazníka v některé ze svých prodejen, na
základě žádosti o vystavení této Karty na předvytištěném formuláři nebo bude zákazníkovi
zaslána poštou v případě registrace přes internetovou stránku www.moebelix.cz. Žádost
podaná v prodejně musí být řádně vyplněná a podepsaná a podaná v některé z prodejen
společností Möbelix. Kartu vystaví a bude spravovat Möbelix. Kartu vydává držitelovi vždy
příslušná filiálka Möbelix, resp. bude zaslána poštou na adresu uvedenou zákazníkem.
2.2. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba. Žadatelem – fyzickou osobou může být
i fyzická osoba – podnikatel, která vykonává podnikatelskou činnost na základě platného
povolení na výkon činnosti (živnostenský list, licence, koncese apod.).
2.3. Möbelix má právo žádost o vystavení Karty odmítnout, přičemž k jejímu odmítnutí nesmí
dojít z diskriminačních důvodů. Möbelix je oprávněný odmítnout vystavení Karty i v případě,
že držitelovi byla v minulosti tato Karta vystavená a z důvodu porušení podmínek její
používání ze strany Möbelix omezené nebo zakázané nebo Karta zrušená.
2.4. Držitelem Karty se rozumí osoba, jejíž jméno a příjmení, resp. obchodní název je
uvedený v žádosti o její vystavení (dále jen „Držitel Karty“).


3. Poskytování výhod


3.1. Za každých 250,- Kč nákupní hodnoty připíše Möbelix Držitelovi karty 1 bonusový bod.
Zúčtovacím obdobím je aktuální kalendářní rok (1.1.-31.12.), pričemž Držitelovi karty bude
informace o zúčtování zaslána nejpozději do konce února následujícího kalendářního roku.
V případě založení Karty v průběhu daného kalendářního roku počíná zúčtovací období
plynout dnem založení Karty a končí 31.12. daného kalendářního roku.
Zákazníci, kteří v zúčtovacím období dosáhnou minimální hranici 50 bodů, budou odměněni
následovně:
1) počet bodů k 31.12. 50 až 99 – zákazník dostane poukázku na nákup zboží v hodnotě
250,-Kč,
2) počet bodů k 31.12. 100 až 199 – zákazník dostane poukázku na nákup zboží
v hodnotě 750,-Kč,
3) počet bodů k 31.12. 200 a více – zákazník dostane poukázku na nákup zboží
v hodnotě 2.000,-Kč.
Platnost poukázek je limitovaná a je uvedená na poukázkách. Hodnota uvedená na
poukázkách se nevyplácí v hotovosti. Za nevyčerpanou hodnotu poukázky nebudou

vráceny peníze a její nevyčerpaná hodnota se nepřevádí do dalšího období. Při uplatnění

poukázek je zákazník povinen předložit i Kartu, k níž se poukázka vztahuje.
Podrobnější rozpis bodů nezasílá Möbelix jakou součást zúčtování, ale je možné ho zaslat
Držitelovi Karty na základě písemné žádosti. Počet bodů se vždy počítá za aktuální

kalendářní rok, nikoli kumulací předchozích kalendářních let. Möbelix má právo v

případě podezření ze zneužití Karty žádat Držitele Karty, aby předložil doklady o

realizovaných nákupech. Přeplacení bonusových bodů do peněžní formy je vyloučené.
3.2. Nárok na poskytnutí výhody uplatňuje Držitel Karty, přičemž je povinen Kartu předložit.
Möbelix může poskytované výhody kdykoli změnit, omezit, nahradit jinými nebo zcela zrušit.
Držitel Karty bude o takových změnách informován oznámením zvěřejněným na internetové
stránce Möbelix a v prodejnách Möbelix.
3.3 Pro započítání nákupu na Kartu musí být Karta předložena na pokladně před zahájením
pokladní operace (před naúčtováním výrobku). Zaměstnanci prodejny nejsou povinni
upozornit Držitele Karty, aby předložil Kartu před naúčtováním výrobku. V průběhu pokladní
operace ani po jejím ukončení není možné dodatečně přiznat hodnotu takto uskutečněného
nákupu ve prospěch Karty.
3.4. Použití Karty zároveň s jinými kartami pro kumulaci bonusů, slev nebo jiných
poskytovaných výhod vstahujících se k použití těchto karet je vyloučeno.


4. Další ustanovení


4.1.Karta je nepřenosná a je majetkem Möbelix, který může kdykoli požadovat její zpětné
navrácení. Möbelix má právo kdykoli zrušit platnost Karty, obzvláště v případech důvodného
podezření z falšování údajů, manipulace s evidencí nákupů nebo porušení podmínek čerpání
výhod vyplývajících z Karty, a nebo v případě jejího nahrazení jiným věrnostním programem
nebo v případě zrušení věrnostního programu bez náhrady.
4.2. Ztrátu a krádež Karty je Držitel Karty povinen bezodkladně oznámit v jakékoli prodejně
Möbelix na hlavních informacích. Na základě žádosti centrála Möbelix vystaví duplikát
Karty, který bude Držitelovi Karty zaslán poštou do 60 dnů od podání žádosti na poslední
známou adresu Držitele Karty.
4.3. Změnu adresy, jména a příjmení a dalších osobních údajů uvedených v žádosti
o vystavení Karty je Držitel Karty povinen uskutečnit v jakékoli prodejně Möbelix na
hlavních informacích, na jiným způsobem oznámenou změnu údajů není Möbelix povinen
přihlížet a za platnou se považuje poslední známá adresa Držitele Karty, uvedená v žádosti
o vydání Karty. Změnu Držitele Karty je možné vykonat na základě písemné žádosti, jejíž
přílohou je písemný souhlas původního Držitele Karty.
4.4. Držitel Karty může smluvní vztah s Möbelix kdykoli ukončit písemnou výpovědí
prodejně, kde byla karta založena. Držitel Karty je povinen Kartu při podání žádosti o zrušení
Karty odevzdat. Na základě této žádosti bude Karta zrušena do 60 dnů ode dne podání
žádosti. Případné nároky z Karty budou zúčtované ke dni podání žádosti o zrušení Karty.
4.5. Möbelix si ponechává právo na zkvalitnění nebo změny výhod poskytovaných
prostřednictvím Karty nebo s ní spojených, stejně jako možnost dočasného přerušení načítání
bonusových bodů na Kartu v případě okolností spočívajících ve vyšší moci nebo
z technických důvodů.


5. Zpracování osobních údajů


5.1. Držitel Karty užívaním Karty dobrovolně souhlasí s tím, aby všechny údaje, týkající se
jeho osoby a získané v souvislosti s vystavením, nakládáním a správou Karty, byly
společností Möbelix, zpracovány v souladě se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, a to pro účel přímého marketingu, komunikace ohledně podmínek používání Karty,
včetně případných změn VOP a soutěží určených pro držitele Karty, poskytování výhod
držitelem Karty, obchodních, marketingových a reklamních aktivít společnosti Möbelix, a pro
evidenční a statistické účely společnosti Möbelix. Předmětem zpracování jsou osobní údaje
v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, jména
dětí a jejich datum narození.
XLMX obchodní s.r.o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČO: 62497286, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173883
5.2. Každý žadatel o vystavení Karty, který v žádosti o vydání Karty vyjádřil svůj souhlas se
zpracováním jeho osobních údajů, souhlasí s jejich poskytnutím a zpřístupněním i jiným
společnostem koncernu XXXLutz GmbH, do kterého Möbelix, patří resp. spoločnostem
pověřených koncernem XXXLutz GmbH na jejich další zpracování na dohodnutý účel.
5.3. Držitel Karty bere na vědomí, že svůj souhlas udělil na dobu neurčitou a může jej kdykoli
písemně odvolat. Doručením odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se ukončuje

i platnost Karty.
5.4. Držitel Karty má právo žádat od Möbelix vysvětlení nebo odstranění nedostatků
v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v případě, že zjistí nebo se domnívá, že
dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního
života a nebo v rozporu s právními předpisy.
5.5. Údaje o držitelích Karty zpracovává a využívá Möbelix a osoby jím pověřené v souladě
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


6. Závěrečná ustanovení


6.1. Žadatel svým podpisem na žádosti o vydání Karty uznává platnost těchto VOP. VOP jsou
umístěny v prodejnách Möbelix.
6.2. Möbelix má právo VOP kdykoli jednostranně změnit, případně zcela nahradit novými.
Vztah mezi Möbelix a Držitelem Karty se řídí vždy aktuálním zněním VOP, které jsou
zvěřejněny v každé prodejně Möbelix.
6.3. Změny a doplňky těchto VOP Möbelix vždy zveřejní v síti všech Möbelix prodejen

na území celé ČR a jejich písemný text bude volně dostupný na hlavních informacích
v prodejnách Möbelix.
6.4. Případy a situace neupravené těmito VOP se řídí platnými právními předpisy.
6.5. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01.01.2017.