VOP Karta výhod

Všeobecné obchodní podmínky pro Kartu výhod:

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1.Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky vystavení a způsob používání Karty výhod společnosti XLMX obchodní s.r.o. se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČO: 62497286, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173883 (dále také „Möbelix“) při realizaci nákupů v obchodní síti Möbelix. Kartu výhod (dále také „Karta“) lze použít dle těchto VOP v síti všech prodejních společností Möbelix na území celé ČR.

 

2. Vydání Karty

 

2.1. Kartu poskytne Möbelix na základě požádání zákazníka v některé ze svých prodejen, na základě žádosti o vystavení této Karty na předvytištěném formuláři nebo bude zákazníkovi zaslána poštou v případě registrace přes internetovou stránku www.moebelix.cz. Žádost podaná v prodejně musí být řádně vyplněná a podepsaná a podaná v některé z prodejen společností Möbelix. Kartu vystaví a bude spravovat Möbelix. Kartu vydává držitelovi vždy příslušná filiálka Möbelix, resp. bude zaslána poštou na adresu uvedenou zákazníkem.

2.2. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba. Žadatelem – fyzickou osobou může být i fyzická osoba – podnikatel, která vykonává podnikatelskou činnost na základě platného povolení na výkon činnosti (živnostenský list, licence, koncese apod.).

2.3. Möbelix má právo žádost o vystavení Karty odmítnout, přičemž k jejímu odmítnutí nesmí dojít z diskriminačních důvodů. Möbelix je oprávněný odmítnout vystavení Karty i v případě, že držitelovi byla v minulosti tato Karta vystavená a z důvodu porušení podmínek její používání ze strany Möbelix omezené nebo zakázané nebo Karta zrušená.

2.4. Držitelem Karty se rozumí osoba, jejíž jméno a příjmení, resp. obchodní název je uvedený v žádosti o její vystavení (dále jen „Držitel Karty“).

 

3. Poskytování výhod

 

3.1. Za každých 250,- Kč nákupní hodnoty připíše Möbelix Držitelovi karty 1 bonusový bod. Zúčtovacím obdobím je aktuální kalendářní rok (1.1.-31.12.), pričemž Držitelovi karty bude informace o zúčtování zaslána nejpozději do konce února následujícího kalendářního roku. V případě založení Karty v průběhu daného kalendářního roku počíná zúčtovací období plynout dnem založení Karty a končí 31.12. daného kalendářního roku.

Zákazníci, kteří v zúčtovacím období dosáhnou minimální hranici 50 bodů, budou odměněni následovně:

  1. počet bodů k 31.12. 50 až 99 – zákazník dostane poukázku na nákup zboží v hodnotě 250,-Kč,
  2. počet bodů k 31.12. 100 až 199 – zákazník dostane poukázku na nákup zboží v hodnotě 500,-Kč,
  3. počet bodů k 31.12. 200 a více – zákazník dostane poukázku na nákup zboží v hodnotě 1.500,-Kč.

Platnost poukázek je limitovaná a je uvedená na poukázkách. Hodnota uvedená na poukázkách se nevyplácí v hotovosti. Za nevyčerpanou hodnotu poukázky nebudou vráceny peníze a její nevyčerpaná hodnota se nepřevádí do dalšího období. Při uplatnění poukázek je zákazník povinen předložit i Kartu, k níž se poukázka vztahuje.

Podrobnější rozpis bodů nezasílá Möbelix jakou součást zúčtování, ale je možné ho zaslat Držitelovi Karty na základě písemné žádosti. Počet bodů se vždy počítá za aktuální kalendářní rok, nikoli kumulací předchozích kalendářních let. Möbelix má právo v případě podezření ze zneužití Karty žádat Držitele Karty, aby předložil doklady o realizovaných nákupech. Přeplacení bonusových bodů do peněžní formy je vyloučené.

3.2. Nárok na poskytnutí výhody uplatňuje Držitel Karty, přičemž je povinen Kartu předložit. Möbelix může poskytované výhody kdykoli změnit, omezit, nahradit jinými nebo zcela zrušit. Držitel Karty bude o takových změnách informován oznámením zvěřejněným na internetové stránce Möbelix a v prodejnách Möbelix.

3.3 Pro započítání nákupu na Kartu musí být Karta předložena na pokladně před zahájením pokladní operace (před naúčtováním výrobku). Zaměstnanci prodejny nejsou povinni upozornit Držitele Karty, aby předložil Kartu před naúčtováním výrobku. V průběhu pokladní operace ani po jejím ukončení není možné dodatečně přiznat hodnotu takto uskutečněného nákupu ve prospěch Karty.

3.4. Použití Karty zároveň s jinými kartami pro kumulaci bonusů, slev nebo jiných poskytovaných výhod vstahujících se k použití těchto karet je vyloučeno.

 

4. Další ustanovení

 

4.1.Karta je nepřenosná a je majetkem Möbelix, který může kdykoli požadovat její zpětné navrácení. Möbelix má právo kdykoli zrušit platnost Karty, obzvláště v případech důvodného podezření z falšování údajů, manipulace s evidencí nákupů nebo porušení podmínek čerpání výhod vyplývajících z Karty, a nebo v případě jejího nahrazení jiným věrnostním programem nebo v případě zrušení věrnostního programu bez náhrady.

4.2. Ztrátu a krádež Karty je Držitel Karty povinen bezodkladně oznámit v jakékoli prodejně Möbelix na hlavních informacích. Na základě žádosti centrála Möbelix vystaví duplikát Karty, který bude Držitelovi Karty zaslán poštou do 60 dnů od podání žádosti na poslední známou adresu Držitele Karty.

4.3. Změnu adresy, jména a příjmení a dalších osobních údajů uvedených v žádosti o vystavení Karty je Držitel Karty povinen uskutečnit v jakékoli prodejně Möbelix na hlavních informacích, na jiným způsobem oznámenou změnu údajů není Möbelix povinen přihlížet a za platnou se považuje poslední známá adresa Držitele Karty, uvedená v žádosti o vydání Karty. Změnu Držitele Karty je možné vykonat na základě písemné žádosti, jejíž přílohou je písemný souhlas původního Držitele Karty.

4.4. Držitel Karty může smluvní vztah s Möbelix kdykoli ukončit písemnou výpovědí prodejně, kde byla karta založena. Držitel Karty je povinen Kartu při podání žádosti o zrušení Karty odevzdat. Na základě této žádosti bude Karta zrušena do 60 dnů ode dne podání žádosti. Případné nároky z Karty budou zúčtované ke dni podání žádosti o zrušení Karty.

4.5. Möbelix si ponechává právo na zkvalitnění nebo změny výhod poskytovaných prostřednictvím Karty nebo s ní spojených, stejně jako možnost dočasného přerušení načítání bonusových bodů na Kartu v případě okolností spočívajících ve vyšší moci nebo z technických důvodů.

 

5. Zpracování osobních údajů

 

5.1.Držiteli Karty  je zasíláno obchodní sdělení o novinkách a akcích v rámci prodejen Möbelix. Držitel Karty je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodního sdělení, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu marketing@moebelix.cz. Využívání ostatních výhod Karty tím zůstává nedotčeno.

5.2. Změny osobních údajů uvedených v žádosti o vydání Karty prosím oznamte neprodleně společnosti XLMX, aby byla zajištěna jejich aktuálnost a s tím související správné načítání nákupů pro vyúčtování ročního bonusu.

 

6. Závěrečná ustanovení

 

6.1. Žadatel svým podpisem na žádosti o vydání Karty uznává platnost těchto VOP. VOP jsou umístěny v prodejnách Möbelix.

6.2. Möbelix má právo VOP kdykoli jednostranně změnit, případně zcela nahradit novými. Vztah mezi Möbelix a Držitelem Karty se řídí vždy aktuálním zněním VOP, které jsou zvěřejněny v každé prodejně Möbelix.

6.3. Změny a doplňky těchto VOP Möbelix vždy zveřejní v síti všech Möbelix prodejen na území celé ČR a jejich písemný text bude volně dostupný na hlavních informacích v prodejnách Möbelix.

6.4. Případy a situace neupravené těmito VOP se řídí platnými právními předpisy.

6.5. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.

 

Starší verze Všeobecných obchodních podmínek pro Kartu výhod

 

VOP platné od 23.10.2017

VOP platné od 01.01.2017

VOP platné od 15.01.2016